Podmínky používání portálu Opravárna

verze účinná od 19. 7. 2017

1. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového portálu Opravárna, dostupného z internetové adresy www.opravarna.cz (dále jen „portál Opravárna“), je společnost Opravme Česko z.s., IČ: 07620179, se sídlem K Vejvoďáku 1202, Zbraslav, 156 00 Praha 5, (dále jen „Provozovatel“).
2. Portál Opravárna je automatizovaným systémem, jehož cílem je zprostředkovávání kontaktů mezi uživateli portálu Opravárna, a to za účelem a podmínek uvedených níže.
3. Tyto Podmínky používání portálu Opravárna (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání portálu Opravárna, jakož i další související právní vztahy mezi výše uvedenými subjekty.

2. Definice vybraných pojmů

1. Uživatel - každá svéprávná fyzická osoba starší 15 let, která se řádně zaregistrovala na portálu Opravárna. Každá osoba je oprávněna se registrovat na portálu Opravárna pouze jedenkrát, tj. vystupovat pouze pod jedním uživatelským účtem.
2. Objednatel - Uživatel, který poptává skrze portál Opravárna provedení Opravy.
3. Zhotovitel - Uživatel, který nabízí skrze portál Opravárna provedení Opravy. Zhotovitelem může být zejména (nikoliv však výlučně) Uživatel, který je držitelem živnostenského oprávnění v rozsahu k provedení příslušné Opravy.
4. Smlouva o opravě věci - smlouva o dílo, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, kterou se Zhotovitel zejména zaváže, že provede údržbu, upraví nebo opraví věc určenou Objednatelem (dále jen „Oprava“) a Objednatel se zejména zaváže, že za to Zhotoviteli zaplatí odměnu (dále jen „Odměna“).
5. Újma - znamená újmu na jmění (škodu) i nemajetkovou újmu.

3. Registrace na portálu Opravárna a používání portálu Opravárna

1. Registrací na portálu Opravárna Uživatel potvrzuje, že je svéprávnou fyzickou osobou staří starší 15 let, že se seznámil s Podmínkami, že jim rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se tyto dodržovat.
2. Uživatel se dále zavazuje dodržovat při užívání portálu Opravárna a v souvislosti s užíváním portálu Opravárna veškeré obecně závazné právní předpisy (včetně daňových právních předpisů) a dobré mravy a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo portál Opravárna jakkoliv poškodit, přetížit nebo portálu Opravárna, Provozovateli anebo dalším Uživatelům způsobit jakoukoliv Újmu.
3. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které na portál Opravárna uloží nebo prostřednictvím portálu Opravárna vymění, budou pravdivé, úplné, přesné a nebudou v žádném podstatném ohledu zavádějící. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé, neúplné nebo nepřesné informace uvedené jiným Uživatelem na portálu Opravárna nebo vyměněné mezi Uživateli prostřednictvím portálu Opravárna.
4. Uživatel je oprávněn kdykoliv upravit své registrační údaje anebo požádat prostřednictvím portálu Opravárna Provozovatele o deaktivaci svého uživatelského účtu na portále Opravárna.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při registraci na portálu Opravárna a při používání portálu Opravárna nebude uvádět své kontaktní údaje mimo příslušné, a pro tyto účely Provozovatelem vyhrazené, kolonky. Kontaktní údaje Zhotovitele ve formě telefonu, e-mailu, odkazu na webovou stránku, loga apod. Zhotovitel nebude uvádět zejména ve svém uživatelském jménu, v popisu jeho činnosti, jeho fotografiích apod.
6. Uživatel se zavazuje, že bude používat svůj uživatelský účet na portálu Opravárna výhradně osobně. Uživatel se zavazuje chránit svůj uživatelský účet na portálu Opravárna před zneužitím třetími osobami a bere na vědomí a souhlasí s tím, že za případné zneužití svého uživatelského účtu nese plnou odpovědnost.
7. Uživatel registrací na portále Opravárna dále potvrzuje, že dává Provozovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů, zadaných při registraci a používání portálu Opravárna, a to za podmínek uvedených v dokumentu „Informace o nakládání s osobními údaji na portálu Opravárna“, dostupném na www.opravarna.cz.
8. Uživatel mimo jiné souhlasí s tím, že Provozovatel bude skrze portál Opravárna oprávněn poskytnout následující údaje Uživatele: jméno a příjmení Uživatele, telefonní číslo Uživatele a email Uživatele, kterémukoli jinému Uživateli, a to za účelem zprostředkování kontaktu mezi Uživateli s cílem případného uzavření Smlouvy o opravě věci mezi danými Uživateli.
9. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel, resp. portál Opravárna zasílat automatické zprávy generované portálem Opravárna související s poptávkami a nabídkami Oprav anebo dalšími informacemi ohledně portálu Opravárna.
10. Uživatel prohlašuje, že je a zavazuje se, že i do budoucna bude autorem všech jím na portále Opravárna zveřejňovaných textů, obrázku, příloh či jiných děl chráněných autorským zákonem (dále jen „Soubor“) a že je a i do budoucna bude k nakládání s takovými Soubory v nezbytném rozsahu oprávněn. Zveřejněním Souboru na portálu Opravárna uděluje Uživatel Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užívání Souboru, a to po dobu, po kterou bude uživatelský účet Uživatele na portálu Opravárna aktivní.
11. Uživatel se zavazuje, že nepoužije ani neumožní použití žádného obsahu portálu Opravárna třetí osobě bez předchozího písemného svolení Provozovatele.

4. Smlouva o opravě věci

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
a) Provozovatel není smluvní stranou Smlouvy o opravě věci;
b) konkrétní vymezení obsahu Smlouvy o opravě věci, tj. jednotlivých práv a povinností Objednatele a Zhotovitele, je výlučně věcí Objednatele a Zhotovitele a Provozovateli nelze tudíž přičítat žádnou odpovědnosti ani povinnost k náhradě jakékoliv Újmy, která by Objednateli anebo Zhotoviteli ze příslušné Smlouvy o opravě věci nebo v souvislosti s příslušnou Smlouvou o opravě věci mohla vzniknout;
c) Provozovatel žádným způsobem Uživateli nezaručuje ani neodpovídá za to, že Zhotovitel je dostatečně kvalifikovaným k provedení Opravy;
d) Provozovatel žádným způsobem Uživateli nezaručuje ani neodpovídá za to, že dojde k řádnému splnění Smlouvy o opravě věci jejími smluvními stranami;
e) veškeré reklamace Oprav musí Objednatel uplatňovat u Zhotovitele; a
f) Provozovatel neodpovídá za žádnou Újmu, která vznikne nebo která může vzniknout Uživateli přímo či nepřímo v souvislosti s užíváním portálu Opravárna.
2. Objednatelé mohou hodnotit svou spokojenost se Zhotovitelem a způsobem vyřízení příslušné Opravy Zhotovitelem (dále jen „Reference“). Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Reference budou dostupné všem Uživatelům na portále Opravárna a že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Referencí.
3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn hodnotit svou spokojenost se Zhotovitelem a způsobem vyřízení příslušné Opravy Zhotovitelem pouze jedenkrát, tj. jednou Referencí.
4. Objednatel se v této souvislosti zavazuje, že při tvorbě Referencí se zdrží veškerého jednání, které by vedlo ke svévolnému nebo neoprávněnému poškozování dobrého jména a pověsti konkurence anebo bylo nekalosoutěžním jednáním.

5. Platba

1. Objednatel platí Provozovateli jednorázovou částku za vyvěšení Poptávky
2. Výše této částky je 75 Kč online platební kartou nebo rychlým převodem z účtu prostřednictvím platební brány Comgate. Jiné možnosti platby nejsou možné.
3. Provozovatel se zavazuje, že po dobu jednoho měsíce bude Objednatelovu poptávku pravidelně nabízet vhodným Zhotovitelům. Objednatel si mezi nimi bude moci vybírat.
 

• Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
ComGate Payments, a.s. 
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
• Lze platit kartami Master Card a Visa
 
Reklamační podmínky
V případě, že se do měsíce neozve žádný opravář, dostane na konci měsíční lhůty zákazník automatický email a po kliknutí na tlačítko VRÁTIT PENÍZE dojde automaticky k vrácení peněz zpět na účet odesílatele. Vrácení peněz trvá až 7 dní (služba refundace je zajišťována prostřednictvím třetí strany — společností Comgate).
 
 

6. Práva Provozovatele a omezení odpovědnosti Provozovatele

1. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ohledně funkčnosti anebo dostupnosti portálu Opravárna.
2. Provozovatel rovněž neodpovídá za uchování dat uložených Uživatelem na portál Opravárna, vyměněných Uživatelem prostřednictvím portálu Opravárna nebo dokumentujících jednání Uživatelů na portále Opravárna.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně omezit přístup Uživatele k jeho uživatelskému účtu, a to zejména pokud Uživatel poruší kteroukoliv svou povinnost dle těchto Podmínek, zejména pak pokud neuhradí Provozovateli Provizi řádně a včas. Omezení přístupu Uživatele přitom nemá žádný vliv na povinnosti Uživatele dostát svým povinnostem vůči Provozovateli.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kteroukoliv informaci uloženou Uživatelem na portálu Opravárna anebo deaktivovat a následně vymazat uživatelský účet Uživatele, a to i bez udání důvodu a předchozí žádosti Uživatele, zejména porušuje-li Uživatel kterékoli ustanovení těchto Podmínek.

7. Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu Objednatele nepředá kontaktní údaje Objednatele třetí osobě, ani že Objednateli nedoporučí jiného Zhotovitele, než je on sám.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení kterékoliv povinností Zhotovitele představuje hrubé porušení Podmínek, které zakládá oprávnění Provozovatele:
a) okamžitě ukončit spolupráci se Zhotovitelem a deaktivovat a následně smazat jeho uživatelský účet na portálu Opravárna;
b) neumožnit takovému Uživateli opětovnou registraci na portálu Opravárna; 
 

8. Změna Podmínek

1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zejména z důvodu změn v právních předpisech, v technickém nastavení portálu Opravárna apod.
2. Nová verze Podmínek se nevztahuje na Smlouvy o opravě věci (a práva a povinnosti z nich vyplývající a s nimi související), které byly uzavřeny předtím, než nová verze Podmínek nabyla účinnosti.
3. Nová verze Podmínek se nevztahuje na Smlouvy o opravě věci (a práva a povinnosti z nich vyplývající a s nimi související), které byly uzavřeny předtím, než nová verze Podmínek nabyla účinnosti.
4. Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele prostřednictvím portálu Opravárna o plánované změně Podmínek, a to alespoň 14 dnů přede dnem, kdy má nová verze Podmínek nabýt účinnosti.
5. Uživatel je oprávněn novou verzi Podmínek odmítnout, a to ve formě žádosti o deaktivaci jeho uživatelského účtu, doručené Provozovateli prostřednictvím portálu Opravárna. V případě, že Uživatel novou verzi Podmínek neodmítl způsobem dle předcházející věty, má se za to, že novou verzi Podmínek akceptoval.